Regulamin Konkursu
IMOK FUTURE OF SKILLS

REGULAMINY KONKURSOWE | 1 URODZINY IMOK

 
Regulamin: Konkurs główny dla całej społeczności

§ 1
Podstawowe informacje
1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem Nagród jest Smart Brand Joanna Ceplin z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, NIP: 958-019-48-98, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Joannę Ceplin. Jako Placówka Oświatowa wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauki pod numerem RSPO: 279468, Kontakt email: [email protected]
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Serwis Facebook, Instagram oraz LinkedIn nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 2
Czas i miejsce trwania Konkursu
1. Konkurs rozpocznie się dnia 25 maja 2023 r. o godzinie 8:00, a zakończy 29 maja 2023 r. o godzinie 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania rabatu i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 Regulaminu, należy udzielić do dnia 29 maja 2023 r. do godziny 23.59.
3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona dnia 30 maja 2023 roku na platformach: Facebook, Instagram oraz LinkedIn
4. Realizacja rabatu nastąpi do dnia 5 czerwca 2023 r. Dokładny termin realizacji rabatu zostanie indywidualnie ustalony ze Zwycięzcą.
5. W czasie trwania Konkursu zostaną przyznane 3 („trzy”) Kupony Rabatowe.
Konkurs będzie opublikowany (ogłoszony) na następujących profilach organizatora:

– Facebook: https://facebook.com/InstytutMarkiOnlineiKomunikacji/
– Instagram: https://www.instagram.com/instytut_imok_edu_pl/
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/86271777/admin/

§ 3
Komisja konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją”).
2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook®, Instagram lub LinkedIn.
2. Udział w Konkursie poprzez odpowiedź na zadanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonka i osoby pozostające z nim i w stosunku przysposobienia.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana „Uczestnikiem”), jest związana postanowieniami Regulaminu.

§ 5
Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany na profilach w medich społecznościowych Organizatora:

– Facebook: https://facebook.com/InstytutMarkiOnlineiKomunikacji/
– Instagram: https://www.instagram.com/instytut_imok_edu_pl/
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/86271777/admin/

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:

a) Opublikowania posta na Facebooku, Instagranie lub LinkedIn z publiczną deklaracją udziału w konkursie. „Biorę udział w #IMOKURODZINY ponieważ… (opis swoich celów oraz obszarów jakie uczestnik chce rozwinąć, co osiągnąć, co zmienić)”

b) Odpowiedzi na pytanie konkursowe, opublikwane na jednej z poniższych platform:

– Facebook: https://facebook.com/InstytutMarkiOnlineiKomunikacji/
– Instagram: https://www.instagram.com/instytut_imok_edu_pl/
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/86271777/admin/

c) Oznaczenia profilu Instytut IMOK:
– Na Instagramie @instytut_imok_edu_pl/ (https://www.instagram.com/instytut_imok_edu_pl/)
– Na Facebooku @InstytutMarkiOnlineiKomunikacji (https://www.facebook.com/InstytutMarkiOnlineiKomunikacji)
– Na LinkedInie @instytut-marki-online-i-komunikacji (https://www.linkedin.com/company/instytut-marki-online-i-komunikacji/)

d) Opublikowania odpowiedzi, na publicznej tablicy w swoim profilu na Facebooku, Instagramie lub LinkedIn. Organizator zastrzega, że w konkursie będą brały udział tylko te posty, które są publiczne.

4. Uczestnik jest zobowiązany do umieszczenia zrzutu ekranu ze swoim zgłoszeniem konkursowym (tj. postu) i opublikowania go w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku oraz LinkedIn
5. Uczestnicy konkursu na platformie Instagram są zobowiązani do dodania komentarza pod postem z informacją o udziale w konkursie.
6. Jeden Uczestnik może odpowiedzieć tylko raz.
7. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna być udzielona w formie kreatywnego tekstu.
8. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie Prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie. W razie opublikowania takiej Pracy w komentarzu Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.
9. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: związane z tematyką Konkursu, co do których Uczestnik posiada prawa autorskie, spełniające warunki wskazane w ust. 3 powyżej, niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.
10. Wybrany przez Komisję Konkursową Zwycięzca zostanie wyróżniony nagrodą (zwaną „Nagrodą”).
11. Laureat Konkursu (zwany „Zwycięzcą”) zostanie poinformowany o Nagrodzie bezpośrednio poprzez profil na platformie, na której brał udział w konkursie lub mailowo.
12. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego od daty zakończenia Konkursu.

§ 6
Oświadczenia Uczestnika
1. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoją Pracę do Konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Zgłaszając Pracę do Konkursu, uczestnik oświadcza, że:
a) stanowi ona jego wyłączną własność,
b) stanowi przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych,
c) praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
d) osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych do Pracy lub jej fragmentu.
4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzysługiwanie mu prawa do zgłoszenia Pracy w całości lub części, za naruszenie praw autorskich lub osobistych osób trzecich.
5. Zgłaszając Pracę konkursową, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie Pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności stronach internetowych Organizatora (oraz na kanałach społecznościowych Organizatora, w tym na profilach na platformach Facebook, Instagram, LinkedIn, na którym ogłoszony jest post konkursowy).

§ 7
Wybór Zwycięzców
1. Spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu Prac konkursowych, Komisja wybierze 3 („trzech”), w jej ocenie najbardziej kreatywnych Prac konkursowych (po jednej pracy z każdej platformy społecznościowej).
2. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze prac. Kryterium wyboru jest oryginalność pomysłu.
3. Autorzy Pracy wybranych przez Komisję są Zwycięzcami Konkursu.
4. Zwycięzca w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty opublikowania rozstrzygnięcia przekaże Organizatorowi swoje dane potrzebne do realizacji rabatu: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem Nagrody.
5. Jeśli w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu, Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w celu przekazania danych wskazanych w ust. 4 powyżej, kupon rabatowy zostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 8
Kupon Rabatowy
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Kupon Rabatowy w wysokości 70% zniżki na zakup dowolnego programu rozwojowego z certyfikacją zawodu MEiN.
2. Rabatu nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
3. Nie można przenieść prawa do rabatu na inną osobę.
4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Rabatu Organizator zastrzega sobie prawo przyznania go kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania rabatu w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem rabatu Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
6. Laureat Konkursu przyjmując Rabat, zgadza się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach promocyjnych oraz do promocji tego wydarzenia w Internecie, w tym w mediach społecznościowych Organizatora.

§ 9
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Rabatu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
b) wykorzystują różne profile społecznościowe na Facebooku do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników,
c) jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do naruszenia praw autorskich.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10
Prawa własności intelektualnej do Prac
1. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późń. zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
e) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiał reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
3. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t. j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnik przez administratora danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, związany z organizacją Konkursu, w szczególności przyjmowaniem Prac konkursowych, wyłonieniem Zwycięzcy, zapewnieniem kontaktu ze Zwycięzcą i realizacją Nagrody, uiszczeniem podatku od nagród, jak również rozpatrywaniem reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w niektórych sytuacjach podstawą przetwarzania będzie zgoda, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestnika następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku Zwycięzcy dodatkowo będą przetwarzane dane stanowiące wizerunek.
4. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, Administrator poprosił o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona – oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy przesłać na adres prowadzenia działalności Administratora), wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane, nie dłużej niż to będzie konieczne, do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia oraz podmioty biorące udział w realizacji Konkursu, w tym uczestniczące w procesie realizacji usług stanowiących Nagrodę.
8. W związku z organizacją Konkursu poprzez Facebook, Instagram oraz LinkedIn dane mogą być przetwarzane przez podmioty z państw trzecich.
9. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https:://imok.edu.pl/regulaminy-urodziny
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem listownie, za pośrednictwem Facebooka, Instagrama lub LinkedIna lub poczty elektronicznej.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]
4. W trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

Regulamin: Konkurs główny dla klientów IMOK

§ 1
Podstawowe informacje
1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem Nagród jest Smart Brand Joanna Ceplin z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, NIP: 958-019-48-98, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Joannę Ceplin. Jako Placówka Oświatowa wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauki pod numerem RSPO: 279468, Kontakt email: [email protected]
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook Instagram oraz LinkedIn. Serwis Facebook, Instagram oraz LinkedIn nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 2
Czas i miejsce trwania Konkursu
1. Konkurs rozpocznie się dnia 24 maja 2023 r. o godzinie 8:00, a zakończy 29 maja 2023 r. o godzinie 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania rabatu i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 Regulaminu, należy udzielić do dnia 29 maja 2023 r. do godziny 23.59.
3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona mailowo.
4. Realizacja rabatu nastąpi do dnia 3 czerwca 2023 r. Dokładny termin realizacji rabatu zostanie indywidualnie ustalony ze Zwycięzcą.
5. W czasie trwania Konkursu zostaną przyznane 2 („dwa”) Kupony Rabatowe uprawniające do 80% zniżki na dowolne szkolenie.
6. Wszystkie szczegóły Konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową.

§ 3
Komisja konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją”).
2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook®, Instagram lub LinkedIn.
2. Udział w Konkursie poprzez odpowiedź na zadanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonka i osoby pozostające z nim i w stosunku przysposobienia.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana „Uczestnikiem”), jest związana postanowieniami Regulaminu.

§ 5
Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany drogą mailową.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:

1. Ukazania w kreatywny sposób, jak Uczestnik uczy się z IMOK-iem i dlaczego warto skorzystać z oferty edukacyjnej Instytutu Marki Online i Komunikacji. ,
2. Każdy uczestnik szkoleń Instytut IMOK otrzyma zadanie konkursowe drogą mailową.

3. Zadanie konkursowe może być zrealizowane w formie: zdjęcia, animacji lub krótkiego filmiku.
4. Zadanie konkursowe uczestnik umieszcza na jednym ze swoich profili w mediach społecznościowych, oznaczając profil Instytutu IMOK oraz hashtagiem #naukaimok
5. Jeden Uczestnik może odpowiedzieć tylko raz.
6. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna być udzielona w formie kreatywnego materiału (tekst, grafika, wideo, animacja).
7. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie Prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie. W razie opublikowania takiej Pracy w komentarzu Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.
8. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: związane z tematyką Konkursu, co do których Uczestnik posiada prawa autorskie, spełniające warunki wskazane w ust. 3 powyżej, niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.
9. Wybrany przez Komisję Konkursową Zwycięzca zostanie wyróżniony nagrodą (zwaną „Nagrodą”).
10. Laureat Konkursu (zwany „Zwycięzcą”) zostanie poinformowany o Nagrodzie bezpośrednio mailem przez Organizatora.
11. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

§ 6
Oświadczenia Uczestnika
1. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoją Pracę do Konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Zgłaszając Pracę do Konkursu, uczestnik oświadcza, że:
a) stanowi ona jego wyłączną własność,
b) stanowi przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych,
c) praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
d) osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych do Pracy lub jej fragmentu.
4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzysługiwanie mu prawa do zgłoszenia Pracy w całości lub części, za naruszenie praw autorskich lub osobistych osób trzecich.
5. Zgłaszając Pracę Konkursową, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w Internecie, a w szczególności stronach internetowych Organizatora (oraz na kanałach społecznościowych Organizatora, w tym na profilach na platformach Facebook, Instagram, LinkedIn, na którym ogłoszony jest post Konkursowy).

§ 7
Wybór Zwycięzców
1. Spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu Prac Konkursowych, Komisja wybierze 2 („dwie”), w jej ocenie najbardziej kreatywne Prace Konkursowe.
2. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze prac. Kryterium wyboru jest oryginalność pomysłu.
3. Autorzy Prac wybranych przez Komisję są Zwycięzcami Konkursu.
4. Zwycięzcy w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty opublikowania rozstrzygnięcia przekażą Organizatorowi swoje dane potrzebne do realizacji rabatu: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem Nagrody.
5. Jeśli w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu, Zwycięzcy nie skontaktują się z Organizatorem w celu przekazania danych wskazanych w ust. 4 powyżej, kupon rabatowy zostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 8
Kupon Rabatowy
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Kupon Rabatowy w wysokości 80% zniżki na zakup dowolnego programu rozwojowego z certyfikacją zawodu MEiN.
2. Rabatu nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
3. Nie można przenieść prawa do rabatu na inną osobę.
4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Rabatu Organizator zastrzega sobie prawo przyznania go kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania rabatu w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem rabatu Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
6. Laureat Konkursu przyjmując Rabat, zgadza się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach promocyjnych oraz do promocji tego wydarzenia w Internecie, w tym w mediach społecznościowych Organizatora.

§ 9
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Rabatu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
b) wykorzystują różne profile społecznościowe na Facebooku do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników,
c) jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do naruszenia praw autorskich.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10
Prawa własności intelektualnej do Prac
1. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie Konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późń. zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie Konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
e) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiał reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
3. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t. j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnik przez administratora danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, związany z organizacją Konkursu, w szczególności przyjmowaniem Prac Konkursowych, wyłonieniem Zwycięzcy, zapewnieniem kontaktu ze Zwycięzcą i realizacją Nagrody, uiszczeniem podatku od nagród, jak również rozpatrywaniem reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w niektórych sytuacjach podstawą przetwarzania będzie zgoda, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestnika następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku Zwycięzcy dodatkowo będą przetwarzane dane stanowiące wizerunek.
4. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, Administrator poprosił o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona – oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy przesłać na adres prowadzenia działalności Administratora), wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane, nie dłużej niż to będzie konieczne, do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia oraz podmioty biorące udział w realizacji Konkursu, w tym uczestniczące w procesie realizacji usług stanowiących Nagrodę.
8. W związku z publikacją prac Konkursowych poprzez Facebook, Instagram oraz LinkedIn dane mogą być przetwarzane przez podmioty z państw trzecich.
9. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: [https://imok.edu.pl/regulaminy-urodziny
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem listownie, za pośrednictwem Facebook’a, Instagrama, LinkedIn’a lub poczty elektronicznej.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]
4. W trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

Regulamin: Minikonkurs

§ 1
Podstawowe informacje
1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem Nagród jest Smart Brand Joanna Ceplin z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, NIP: 958-019-48-98, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Joannę Ceplin. Jako Placówka Oświatowa wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauki pod numerem RSPO: 279468, Kontakt email: [email protected]
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook Instagram oraz LinkedIn. Serwis Facebook, Instagram oraz LinkedIn nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs rozpocznie się dnia 1 czerwca 2023 r. o godzinie 8:00, a zakończy 4 czerwca 2023 r. o godzinie 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania rabatu i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
2. Odpowiedzi na zadania Konkursowe, o których mowa w § 5 Regulaminu, należy udzielić w do dnia 4 czerwca 2023 r. do godziny 23:59.
3. Informacja o wynikach Konkursów będą ogłaszana w dniu 5 czerwca 2023 r. na profilach Instytutu IMOK na Facebooku i Instagramie.
4. Realizacja rabatu nastąpi do dnia 7 czerwca 2023 r. Dokładny termin realizacji rabatu zostanie indywidualnie ustalony ze Zwycięzcą.
5. W czasie trwania Konkursu zostaną przyznane 2 („dwa”) Kupony Rabatowe.
6. Konkurs będzie opublikowany (ogłoszony) na następujących profilach organizatora:
– Facebook: https://facebook.com/InstytutMarkiOnlineiKomunikacji/
– Instagram: https://www.instagram.com/instytut_imok_edu_pl/

§ 3
Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej zwanej „Komisją”).
2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
2. Udział w Konkursie poprzez odpowiedź na zadanie Konkursowe jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonka i osoby pozostające z nim i w stosunku przysposobienia.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana „Uczestnikiem”), jest związana postanowieniami Regulaminu.

§ 5
Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany na profilach w mediach społecznościowych Organizatora:

– Facebook: https://facebook.com/InstytutMarkiOnlineiKomunikacji/
– Instagram: https://www.instagram.com/instytut_imok_edu_pl/

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
a) opublikowania odpowiedzi w postaci komentarza na pytanie Konkursowe zamieszczone w poście na profilach Instytutu Marki Online i Komunikacji na Facebooku lub Instagramie.
b) Odpowiedź na pytanie konkursowe: Kim chciałeś/chciałaś zostać jako dziecko? Czy Twoje marzenie się spełniło?

3. Jeden Uczestnik może odpowiedzieć tylko raz.
4. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna być udzielona w formie kreatywnego tekstu (komentarza pod postem konkursowym).
5. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie Prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie. W razie opublikowania takiej Pracy w komentarzu Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: związane z tematyką Konkursu, co do których Uczestnik posiada prawa autorskie, spełniające warunki wskazane w ust. 3 powyżej, niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.
7. Wybrany przez Komisję Konkursową Zwycięzca zostanie wyróżniony nagrodą (zwaną „Nagrodą”).
8. Laureat Konkursu (zwany „Zwycięzcą”) zostanie poinformowany o Nagrodzie bezpośrednio mailem i telefonicznie przez Organizatora.
9. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

§ 6
Oświadczenia Uczestnika
1. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoją Pracę do konkursu (kreatywny komentarz pod postem konkursowym), oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Zgłaszając Pracę do Konkursu, uczestnik oświadcza, że:
a) stanowi ona jego wyłączną własność,
b) stanowi przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych,
c) praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
d) osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych do Pracy lub jej fragmentu.
4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzysługiwanie mu prawa do zgłoszenia Pracy w całości lub części, za naruszenie praw autorskich lub osobistych osób trzecich.
5. Zgłaszając Pracę konkursową, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie Pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności stronach internetowych Organizatora (oraz na kanałach społecznościowych Organizatora, w tym na profiach na platformach Facebook, Instagram, LinkedIn, na którym ogłoszony jest post konkursowy).

§ 7
Wybór Zwycięzcy
1. Spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu Prac konkursowych (kreatywnych komentarzy pod postem konkursowym), Komisja wybierze 2 („dwie”), w jej ocenie najbardziej kreatywnych Prac konkursowych.
2. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze prac. Kryterium wyboru jest oryginalność pomysłu.
3. Autor Pracy wybranej przez Komisję jest Zwycięzcą Konkursu.
4. Zwycięzcy w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty opublikowania rozstrzygnięcia przekaże Organizatorowi swoje dane potrzebne do realizacji rabatu: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem Nagrody.
5. Jeśli w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu, Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w celu przekazania danych wskazanych w ust. 4 powyżej, kupon rabatowy zostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 8
Kupon Rabatowy
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają Kupon Rabatowy w wysokości 50% zniżki na zakup dowolnego programu rozwojowego z certyfikacją zawodu MEiN.
2. Rabatu nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
3. Nie można przenieść prawa do rabatu na inną osobę.
4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Rabatu Organizator zastrzega sobie prawo przyznania go kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania rabatu w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem rabatu Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
6. Laureat Konkursu przyjmując Rabat, zgadza się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach promocyjnych oraz do promocji tego wydarzenia w Internecie, w tym w mediach społecznościowych Organizatora.

§ 9
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Rabatu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
b) wykorzystują różne profile społecznościowe na Facebooku do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników,
c) jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do naruszenia praw autorskich.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10
Prawa własności intelektualnej do Prac
1. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie Konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późń. zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
e) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiał reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
3. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t. j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnik przez administratora danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, związany z organizacją Konkursu, w szczególności przyjmowaniem Prac konkursowych, wyłonieniem Zwycięzcy, zapewnieniem kontaktu ze Zwycięzcą i realizacją Nagrody, uiszczeniem podatku od nagród, jak również rozpatrywaniem reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w niektórych sytuacjach podstawą przetwarzania będzie zgoda, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestnika następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku Zwycięzcy dodatkowo będą przetwarzane dane stanowiące wizerunek.
4. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, Administrator poprosił o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona – oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy przesłać na adres prowadzenia działalności Administratora), wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane, nie dłużej niż to będzie konieczne, do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia oraz podmioty biorące udział w realizacji Konkursu, w tym uczestniczące w procesie realizacji usług stanowiących Nagrodę.
8. W związku z organizacją Konkursu poprzez Facebook i Instagram dane mogą być przetwarzane przez podmioty z państw trzecich.
9. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://imok.edu.pl/regulaminy-urodziny
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem listownie, za pośrednictwem Facebooka i Instagrama lub poczty elektronicznej.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]
4. W trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub innym trwałym nośnikiem.

Copyright © 2022 Instytut Marki Online i Komunikacji